Privacybeleid LINSTA B.V.

Laatst gewijzigd op: 16 januari 2020

Privacy Beleid

Ook LINSTA BV gebruikt en verwerkt persoonsgegevens. Daarbij heeft LINSTA BV te voldoen aan de regels van het geldende privacyrecht (Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG, ook wel GDPR genoemd). U kunt in deze verklaring nagaan wat er met uw gegevens gebeurt.

Deze privacyverklaring is als volgt opgebouwd:

  1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

  2. Marketingactiviteiten en cookiebeleid.

  3. Beveiliging en bewaring; datalekken

  4. Uw rechten

  5. Contactgegevens

  6. Aanpassen privacyverklaring

1. Waarvoor gebruiken wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door LINSTA BV verwerkt voor het gebruik, verbetering en beveiliging (identificatie en autorisatie) van de Website van LINSTA BV en onze diensten, voor communicatie met Gebruikers, voor het aangaan en uitvoeren van overeenkomsten met LINSTA BV, alsmede om te voldoen aan verplichtingen uit hoofde van wet- en regelgeving.

Allereerst worden de gegevens van Vragers uitsluitend gebruikt om in contact te komen met Professionals voor de oplossing van Klusvragen en voor het vastleggen van reviews. De gegevens van de Professionals worden met name gebruikt om voldoende aanbod te scheppen, alsmede contact te leggen met Vragers. De overeenkomsten betreffen in het bijzonder die met Professionals, ons personeel, leveranciers en dienstverleners.

Verstrekking van gegevens aan derden vindt plaats in het kader van wet- en regelgeving (zoals aan de Belastingdienst voor ons personeel) en voor het uitvoeren van de overeenkomsten om goederen en diensten te verkrijgen, te ontwikkelen en te leveren, alsmede service en support te bieden.

2. Marketingactiviteiten en cookiebeleid

LINSTA BV houdt, in het kader van haar marketingactiviteiten, algemene bezoekgegevens bij van de bezoekers van haar website. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd. De website van LINSTA BV kan ook worden benaderd via de Social Media; de desbetreffende Gebruiker machtigt dan LINSTA BV om de daarvoor benodigde data op te halen en zo nodig op te slaan voor gebruik en validatie.

Daarnaast kunnen gegevens worden gebruikt om de Gebruikersrelatie te onderhouden. Een voorbeeld hiervan is het communiceren met Gebruikers over nieuwe producten, diensten e.d. In dat kader kan er sprake zijn van een Nieuwsbrief of berichtgeving via e-mail, mits daarvoor toestemming is verkregen; afmelding is altijd mogelijk.

Ten aanzien van het gebruik van cookies is aanvullend een cookiebeleid ontwikkeld en onder www.linsta.nl/cookiebeleid beschikbaar.

3. Beveiliging en bewaring; datalekken

LINSTA BV beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van organisatorische, technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken. Hierbij kunt u denken aan toegang tot deze gegevens door bevoegde medewerkers, firewalls, antivirus, versleuteling van gegevens en fysieke en administratieve toegangscontroles tot de data, servers en andere apparatuur. De internetverbindingen van LINSTA BV zijn beveiligd met behulp van SSL technologie, en waar wenselijk met encryptie-software. De providers waarvan wij gebruiken maken, leggen de hoge standaards aan; met hen zijn verwerkersovereenkomsten afgesloten.

Indien u toch denkt dat er misbruik is gemaakt van data, dan kunt u contact met ons opnemen. Onze contactgegevens zijn opgenomen onder punt 5. De bewaartermijnen voor een aantal persoonsgegevens zijn conform de wettelijke voorschriften dan wel afhankelijk van de relevantie van die gegevens voor de operationele gang van zaken. Persoonsgegevens worden in ieder geval zo lang bewaard zolang de relatie met LINSTA BV in stand blijft. LINSTA BV is gehouden datalekken te registreren en te melden aan de Autoriteit Persoonsgegevens/betrokkenen, indien hiervoor aanleiding is.

4. Uw rechten

Indien u een relatie met onze organisatie heeft, kunt u door middel van de inlogprocedure, dan wel na een schriftelijk verzoek (per e-mail via het onderstaande adres) de mogelijkheid uw persoonlijke gegevens in te zien.

Indien het door ons verstrekte overzicht feitelijke onjuistheden bevat, kunt u ons schriftelijk verzoeken de gegevens te wijzigen of te laten verwijderen, mits niet strijdig met de uitvoering van aangegane overeenkomsten. U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast kunt u, indien u niet wilt worden benaderd met informatie over onze producten en diensten, ons hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.

5. Contactgegevens

U kunt uw vragen en verzoeken rond de verwerking van persoonsgegevens richten tot:

LINSTA BV

Burgemeester van Engelenweg 71

NL 8271 AL IJsselmuiden
info@linsta.nl

6. Aanpassen privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor onze privacyverklaring aan te passen. Wijzigingen zullen op onze website www.linsta.nl worden gepubliceerd.